Richard Barrett ja uuden ajan johtajuus

Tulosta
Kategoria: Haastattelu
Kirjoittanut Yvonne Karsten

”Mikä on intohimosi?” Richard Barrett kysyy aina kun tapaa uuden ihmisen. Hänen oma intohimonsa on ihmisen tietoisuuden evoluutio. Tämän pohjalta hän on rakentanut johtajuuskoulutuksen, arvokartoitusmenetelmän ja kirjoittanut monta kirjaa.

Arvoja on Barretin mittausmenetelmää käyttäen kartoitettu jo 3000 organisaatiossa 60 eri maassa. Syksyllä 2010 mitattiin mm suomalaistenarvoja ja niihin liittyvä tietoisuudentila.

Brittisyntyinen Barrett (s.1945) aloitti työuransa kuljetusinsinöörinä. Työ vei hänet USA:han, jossa hän työskenteli Maailmanpankissa vuoteen 1990, kunnes hän omien sanojensa mukaan kyllästyi. Niin hän rupesi lukemaan psykologiaa, Jungia, Itä- ja Länsimaan viisaita filosofeja ja löysi kiinnostuksen kohteensa: ihmisen kehitys ja itsensä muuntaminen. Hän perusti Maailmanpankin työntekijöille keskusteluryhmän, ”Yhteiskunnan henkinen kehittyminen”, joka kokoontui joka keskiviikko ja tuli valtavan suosituksi. Samaan aikaan hän kirjoitti ensimmäisen kirjansa, ”Sielun vapauttaminen”.

”Johtajuuden edellytys on itsensä johtaminen, self mastery”, sanoo Barrett. ”Johtajien oma tiedostamaton arvomaailma, käsittelemättömät tunteet ja näistä johtuva hämärä päätöksenteko leimaavat organisaation kulttuuria.
Jokaisella ihmisellä on 0-7 elinvuoden ajalta muodostunut emotionaalisia koukkuja, joita voi jakaa kolmeen pääluokkaan:
•    Minulla ei ole tarpeeksi,
•    En saa tarpeeksi rakkautta,
•    En ole tarpeeksi hyvä.
Kun joku ihminen tai tilanne laukaisee näitä herkkyysalueita, syntyy automaattinen tunnereaktio. Tulee ärtymys, viha tai masennus ja näistä lähdetään sitten syyllistämään toisia ja olosuhteita, sulkeutumaan itseensä tai toimimaan hätäisesti. ”

”Toinen menneestä tuleva rakenne on perityt ja ympäristöstä sisäistetyt arvot. Ne vaikuttavat myös taustatekijöinä organisaatioissa. Nämäkin puolitietoiset uskomukset vaikuttavat päätöksentekoon – menneisyydestä.”

”Jotta johtaja pääsisi tulevaisuuteen kohdistuvaan päätöksentekoon, hänen on tiedostava nämä menneisyydestä vaikuttavat tekijät itsessään ja siirryttävä uudelle tietoisuudentasolle.
Ensimmäinen askel on tutkia omia ydinarvoja. Mitä on minulle oikeasti tärkeää? Avoin vuorovaikutus? Toisen kunnioittaminen? Luottamus?
Omat ydinarvot luovat tulevaisuutta: se mitä itse pitää aidosti tärkeänä, rupeaa heijastumaan takaisin kollegoista, tiimistä ja organisaation ilmapiiristä. Näin uudet ydinarvojen mukaiset käytännöt syntyvät.”

”On vielä pari muuta tietoisuudentasoa: intuitiivinen päätöksenteko, jolloin johtaja on avoin ottamaan vastaan ajassa vallitsevia oivalluksia kollektiivisesta alitajunnasta (Jungin termologian mukaan). On myös inspiraatiivinen päätöksenteko, jolloin ihminen kuuntelee oman sielunsa ääntä ilman egon esteitä, pelkoja ja rajoituksia. Tämä vaatii tietynlaista sisäistä tyhjyyttä: olla olettamatta mitään, tarvitsematta mitään; pelkästään kuuntelemassa.”

Näistä tietoisuuden tasoista rakentuu Barrettin arvomittari: tietyt arvot asettuvat tietylle tietoisuudentasolle. Mittaria käyttäen voi saada kuva itsestään, organisaation nykytilanteesta ja organisaation kasvusuunnasta. Tulos paljastaa mitkä tietoisuuden tasot korostuvat, mitkä ovat heikot ja millainen on sisäinen tasapaino. Kaava antaa oivallisen keskustelualustan syviin muutoskeskusteluihin.

Näin Barrett listaa ja kuvaa johtajan seitsemää tietoisuuden tasoa:

7. Palveleminen. Viisaus/Tulevaisuuden näkeminen: Yhteiskunnan, ihmisyyden ja koko maailman  palveleminen. Korostaa eettisyyttä, sosiaalista vastuuta, kestävää kehitystä ja tulevia sukupolvia. Ilmaisee viisautta, myötätuntoa ja nöyryyttä.
6. Vaikuttavuus. Mentori/Partneri: Strateegiset verkostot ja parneripiirit, palveleva johtajuus. Korostaa alaisten tyytyväisyyttä ja itsensä toteuttamista työssä, mentorointia ja sparrausta. Ilmaisee empatiaa ja käyttää intuitiota päätöksenteossa.
5. Sisäinen eheys. Eheyttäjä/Innostaja: Vahva yhteinen kulttuuri ja kollektiivisen toiminnan edellytykset. Korostaa visiota, missiota ja arvoja. Ilmaisee aitoutta, itsenäisyyttä ja luovuutta.
4. Muuntuminen. Fasilitaattori/Vaikuttaja: Voimaantuminen, joustavuus ja jatkuva uuden oppiminen. Korostaa yksilön kasvua, tiimityötä ja innovaatiota. Ilmaisee rohkeutta, vastuuntuntoa, aloitteellisuutta ja luotettavuutta.
3. Itseluottamus. Johtaja/Järjestäjä: Tehokkuutta edistävät järjestemät ja prosessit. Korostaa strategiaa, suoritusta, asiantuntijuutta, laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Ilmaisee ylpeyttä aikaansaamisista.
2. Ihmissuhteet. Vuorovaikutusjohtaja/ Viestittäjä: Alaisten huomioiminen, avoin kommunikaatio ja konfliktinratkaisu. Luo uskolliset asiakas- ja alaissuhteet. Käyttäytyy kunnoiottavasti ihmisiä kohtaan.
1. Elossa pysyminen. Talousjohtaja/Kriisijohtaja: Taloudellinen vankkuus, organisaation kasvu, alaisten terveys ja turvallisuus.  Displays calmness Ilmaisee rauhallisuutta kaaoksen keskellä ja päättäväisyyttä kriisitilanteissa.

Barrettin uusin kirja on ”The New Leadership Paradigm”. Kirja käsittelee uuden ajan johtajan taitoja, perustuen yllä kuvattuihin tietoisuuden tasoihin.

 

- Mikä on johtajan kaikkein tärkein ominaisuus tänä päivänä, Richard Barrett? - Sopeutuvaisuus (adaptability), Barrett vastaa empimättä.

- Mikä antaa sinulle itsellesi energiaa? - Saan energiaa siitä, kun täytän sieluni tarkoitukset, vaikka ne ovatkin työläät projektit. Sieluni ilmoitti minulle että nyt kirjoitat kolme kirjaa, ja tein ne. Uudella johtajuutta käsittelevällä kirjallani aloitan taas uuden sarjan.

Nämä ovat Barrettin tähänastiset teokset:

A Guide to Liberating Your Soul (1995)
Liberating the Corporate Soul: Building a Visionary Organization (1998)
Building a Values-Driven Organization: A Whole System Approach to Cultural Transformation (2006).
The New Leadership Paradigm (2010)

Barrett Values Centre

 

Tutkittu

Hyvään kasvuun

Caset